• jolita0

Wix.com darbuotojų specialieji mokymaiWix.com, UAB įgyvendina 36 mėn. trukmės projektą “Wix.com darbuotojų specialieji mokymai“ pagal priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Projekto tikslas - sustiprinti įmonės darbuotojų profesinius gebėjimus IT paslaugų kūrimo srityje. Projekto įgyvendinimo metu sustiprintos funkcinės darbuotojų žinios leis pagerinti įmonės kuriamų produktų kokybę, sudarys sąlygas darbuotojų ekspertinės kompetencijos augimui, tai sudarys sąlygas darbuotojams gauti aukštesnį atlygį, įmonei atsivers papildomos galimybės naujų produktų ir paslaugų plėtrai. Aukšta darbuotojų kompetencija sąlygos įmonės konkurencinį pranašumą, tai skatins sveiką konkurenciją įmonės atstovaujamame sektoriuje, bus sukurtos prielaidos naujoms įmonės partnerystėms ir bendradarbiavimui su kituose sektoriuose veikiančiomis įmonėmis. Aukštą pridėtinę vertę kuriantys darbuotojai prisidės prie įmonės apyvartos didėjimo, paslaugų plėtros. Tai turės teigiamos įtakos tiek įmonės atstovaujamo sektoriaus, tiek įmonės partnerių, tiek visos Lietuvos ekonomikos augimui.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą, bus apmokyta ne mažiau kaip 130 asmenų. Projekto biudžetas – 842.793,22 EUR, iš kurių 421.396,61 EUR sudaro ES struktūrinių fondų lėšos.